Tuesday, December 6, 2011

Bentuk Penurunan al-Quran


Turunnya al-Quran bersifat Ibtida’i dan Sababi 

Al-Quran turun dalam dua bentuk: 
Pertama, Secara Ibtida’i: iaitu turunnya bukan kerana sebab-sebab tertentu. Bentuk seperti inilah yang lebih dominan terjadi pada kebanyakan ayat-ayat al-Quran.

Antaranya : 

Firman-Nya (ertinya): 
“Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah:’Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian daripada kurnia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh’” . (at-Taubah : 75). 

Ayat tersebut turun secara Ibtida’i untuk menjelaskan keadaan sebahagian orang-orang Munafiq. Sedangkan riwayat yang masyhur di kalangan ramai orang bahawa ia turun terhadap seorang shahabat, Tsa’labah bin Hathib dalam kisah yang amat panjang dan banyak sekali para Ahli Tafsir yang menyebutnya serta sering disebutkan oleh para penceramah; riwayat tersebut Dhaif (lemah), tidak sahih sama sekali. 

Kedua, Secara sababi ; iaitu turunnya kerana sebab tertentu, di antara sebab-sebab tersebut:

§  Boleh jadi berupa pertanyaan yang dijawab oleh Allah, seperti ayat (ertinya): 
“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, ‘Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji’.” ( al-Baqarah: 189) 

§  Atau Suatu peristiwa yang terjadi dan memerlukan penjelasan dan peringatan, seperti firman-Nya: 
“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, ’Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja’ .” (at-Tawbah: 65) 

Dua ayat tersebut turun terhadap seorang Munafiq yang berkata pada waktu perang (Ghazwah) Tabuk di dalam satu majlis: “Kita tidak pernah melihat orang seperti para penghafal al-Quran kita tersebut, lebih besar perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut ketika bertemu musuh”. Yang mereka tujukan dengan kata-kata tersebut adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Lantas hal itu sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam dan al-Quranpun sudah turun. Lalu datanglah seorang lelaki ingin meminta ma’af kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam, lalu baginda menjawabnya: 
"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?." (at-Taubah: 65) 

§  Atau suatu perbuatan yang terjadi dan ia memerlukan penjelasan tentang hukumnya, seperti firman Allah: 
“Sesungguhnya Allah telah mendengar aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu (wahai Muhammad) mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat..” (al-Mujadilah: 1)


Teruskan membaca di:

No comments:

Post a Comment